2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
   
 
 
Header nieuwsbrief Wonen
 
Wonen in Noord-Holland
 
Een belangrijk onderdeel van ruimtelijke inrichting is zorgen voor voldoende en goede woningen. De provincie werkt samen met gemeenten om dit te bereiken. De provincie wil vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk laten aansluiten. Om dit te bereiken heeft de provincie samen met de gemeenten actieprogramma’s wonen opgesteld voor de 6 regio's. Ook onderzoekt de provincie waar woningen moeten worden gebouwd of gerenoveerd en is er een subsidie voor collectieve zelfbouw.
 
Lees meer
 
2,5 miljoen beschikbaar voor versnelling woningbouw
 
Provincie Noord-Holland stelt extra subsidie beschikbaar aan gemeenten om de woningbouw te versnellen. Noord-Hollandse gemeenten kunnen vanaf 1 juni subsidie aanvragen om extra personeel/expertise in te huren. Hiervoor stelt provincie Noord-Holland 2,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten die al gebruik kunnen maken van de zogenaamde Flexibele Schil MRA zijn hiervan uitgezonderd.

Voor de Flexibele Schil MRA heeft de provincie via de Herijking van het Uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen & versnellen woningbouw eveneens aanvullende subsidie gereserveerd. Deze wordt ingezet voor de grotere bouwopgaven in de provincie. Nieuw is dat, vanwege hun grote opgave, ook de gemeenten Alkmaar, Hoorn en Heerhugowaard hier gebruik van kunnen gaan maken.

Voor meer informatie mailt u naar:
Aurelia Orlowski, orlowskia@noord-holland.nl (voor versnelling woningbouw, buiten MRA)
Jan-Jaap Visser, visserj@noord-holland.nl (voor Flexibele Schil MRA)
 
 
Lees meer
 
Regionale woonakkoorden: een forse toename van het aantal woningen
 
In de provinciale Woonagenda (2020-2025) staat dat de provincie in woonakkoorden afspraken met regiogemeenten maakt over de woningbouwopgaven. De ambitie in Westfriesland is om jaarlijks minstens 900 woningen bij te bouwen. In Zuid-Kennemerland/IJmond is de inzet om jaarlijks minstens 1200 woningen te bouwen. Regio Gooi en Vechtstreek streeft naar 11.500 woningen erbij (tot 2040) en regio Amstelland-Meerlanden streeft naar ruim 38.000 woningen erbij (tot 2030).
Inmiddels is de provincie met de regio’s Westfriesland, Zuid-Kennemerland/IJmond, en recentelijk met Gooi- en Vechtstreek en Amstelland Meerlanden een woonakkoord overeengekomen. Dit jaar verwachten we de akkoorden met de overige 4 regio’s.
Het woonakkoord van Westfriesland is inmiddels in uitvoering. Zo staan diverse onderzoeken in de steigers, wordt de ‘Regionale challenge voor nieuwe passende woonvormen voor eenpersoonshuishoudens en senioren’ uitgewerkt en wordt in juni een ambitietafel georganiseerd.
Met de uitvoering van het woonakkoord van Zuid-Kennemerland/IJmond wordt eveneens een start gemaakt. Provincie en gemeenten gaan met betrokken partijen 20 geformuleerde doelen uit (laten) voeren. Verder is de provincie op 11 mei met de regio’s Gooi- en Vechtstreek èn Amstelland-Meerlanden (AM) een woonakkoord overeengekomen.

Contactpersoon: Ditte Valk, valkd@noord-holland.nl
 
 
Lees meer
 
 
Kennisportaal hulpmiddel voor ontwikkelen stationsgebieden
 
Met een vernieuwd kennisportaal wil provincie Noord-Holland gemeenten, NS, ProRail en andere partijen inspireren en helpen om samen stationsomgevingen te ontwikkelen. In het Kennisportaal OV-Knooppunten zijn alle onderzoeken, data en instrumenten te vinden die voor de ontwikkeling van OV-knooppunten (trein- en grote busstations) handig kunnen zijn.
De onderzoeken en instrumenten uit het kennisportaal kunnen in de verschillende fases van knooppuntontwikkeling worden gebruikt, per spoortraject of op lokaal niveau. Ook wordt uitgelegd hoe ze samenhangen.
Voor meer informatie mailt u naar Jelle Hengstmengel: hengstmengej@noord-holland.nl
 
 
Lees meer
 
Programmalijn Bereikbare Steden
 
Nergens is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarom komen er tot 2040 maar liefst 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in de grote en middelgrote steden van de MRA, zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. De projectmanagers van Bereikbare Steden Maaike Stoop (provincie Noord-Holland) en Anne Blankert (gemeente Amsterdam) vertellen waarom het zo aantrekkelijk is om juist in de stadskernen te bouwen. Nergens is de druk op de woningmarkt zo hoog als in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Daarom komen er tot 2040 maar liefst 250.000 woningen bij. Een groot deel daarvan is al de komende tien jaar nodig en wordt ingepast tussen bestaande bebouwing in de grote en middelgrote steden van de MRA, zoals Haarlem, Purmerend en Lelystad. De projectmanagers van Bereikbare Steden Maaike Stoop (provincie Noord-Holland) en Anne Blankert (gemeente Amsterdam) vertellen waarom het zo aantrekkelijk is om juist in de stadskernen te bouwen.
 
Voor meer informatie mailt u naar Maaike Stoop, maaike.stoop@noord-holland.nl
 
 
Lees meer
 
 
Provincie ondertekent City Deal Circulair Conceptueel Bouwen
 
Samen met een grote groep medeoverheden, marktpartijen en kennisinstellingen gaat provincie Noord-Holland aan de slag om de bouwsector een substantiële bijdrage te laten leveren aan het bereiken van een circulaire economie.
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050, waarbij in 2030 ons primaire grondstofgebruik al met de helft is afgenomen. Daarnaast moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn gedaald ten opzichte van 1990. Tegelijkertijd kent ons land een enorme bouwopgave: de komende jaren moet een miljoen woningen gebouwd worden om aan de vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Deze 2 opgaven versterken elkaar als ze in samenhang worden opgepakt. Daarvoor heeft de provincie op 8 april de City Deal Circulair & Conceptueel bouwen ondertekent.
 
 
Lees meer
 
 
Huisvestinglocaties buitenlandse werknemers in de Kop
 
Meer dan 1.300 mensen uit de Kop van Noord-Holland hebben gereageerd op een enquête over huisvesting van buitenlandse werknemers. Daarmee is de zoektocht van provincie Noord-Holland en de gemeenten Schagen, Den Helder en Hollands Kroon naar geschikte, permanente huisvestinglocaties voor buitenlandse werknemers in de Kop een stapje verder. Tot medio maart konden inwoners en ondernemers van de gemeenten via een online enquête laten weten wat zij geschikte nieuwe locaties vinden om 3.000 extra huisvestingsplekken te realiseren. De uitkomsten van de enquête worden nu verder geanalyseerd om te komen tot een lijst met 10 tot 20 kansrijke locaties. De planning is dat de provincie en gemeenten deze eind mei 2021 gaan bespreken. Ook de komende tijd blijven provincie en gemeenten hierover in gesprek met betrokkenen, zoals werkgevers en bewonersorganisaties.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Groot, grootjb@noord-holland.nl
 
 
Lees meer
 
 
Planviewer woningbouwlocaties
 
Het webadres voor de diverse viewers van de provincie is gewijzigd, waaronder ook dat van de planviewer woningbouwlocaties. Via deze planviewer, beschikbaar op het niveau van NHN, MRA en heel Noord-Holland, kan iedereen de (openbare) plancapaciteit zien. Via verschillende kaartlagen kan je vervolgens ook diverse invloedsgebieden (beschermingsregimes, milieucontouren) en onderliggende, aanvullende informatie (zoals OV-knooppunten, verkeer & vervoer, corporatiebezit) zichtbaar maken.
De planviewers van woningbouwlocaties zijn nu te vinden op:
Heel Noord Holland 
NHZ/MRA
NHN
 
 
 
 
 
Colofon
 
De Nieuwsbrief Wonen in Noord-Holland is een uitgave van de provincie Noord-Holland, Sector Ruimtelijke Inrichting.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl