Reageren op wijzigingen huidige Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
   
 
 
Header nieuwsbrief Omgevingsverordening
 
Omgevingswet-, visie en verordening
 
In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen in 2050? Samen met inwoners, organisaties en bedrijven heeft provincie Noord-Holland een Omgevingsvisie opgesteld. Deze ambities zijn als eerste vertaald in de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020, met overzichtelijke wet- en regelgeving die aansluiten bij de praktijk. Op dit moment werkt de provincie aan de Omgevingsverordening NH 2022.
 
Lees meer
 
Partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ter inzage
Vanaf maandag 27 september ligt het ontwerp van de partiële herziening Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 ter inzage. Iedereen die dat wil kan daar op reageren.

Waarom deze verandering?
De provincie heeft de ontwerp Omgevingsverordening NH2022 (OVNH 2022) opgesteld, om te voldoen aan de Omgevingswet. In de OVNH 2022 is opgenomen dat de RES’en leidend zijn voor het onderdeel wind op land, de provincie laat daarmee de bovenwettelijke regels voor wind op land vervallen. Nu de Omgevingswet is uitgesteld, wordt de inwerkingtreding van de OVNH 2022 ook uitgesteld. Om de voortgang van de RES’en 1.0 te waarborgen, en duidelijkheid te scheppen voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over mogelijkheden voor wind op land, wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OVNH 2020) aangepast op het onderwerp Wind op Land. Tegelijkertijd worden ook de daarbij behorende documenten ter inzage gelegd, namelijk Addendum PlanMER, Doorontwikkeling Wind op Land, Ruimtelijke Handreiking Wind op Land en het Afwegingskader Hollandse Waterlinies. Hier kunt u meer lezen over wat concreet verandert met deze herziening.
Lees meer
 
Start terinzagelegging ontwerp 1ste partiële herziening Omgevingsverordening NH2020
 
Het Kabinet besloot in mei j.l. de invoering van de Omgevingswet uit te stellen. Dit heeft gevolgen voor de provincie Noord-Holland, onder meer voor de uitvoering van de Regionale Energiestrategieën voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid 1.0 (RES’en). Daarom wordt de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 voor dit onderwerp aangepast. De Omgevingsverordening NH2020 bevat de regels van de provincie over de fysieke leefomgeving die zich richten op burgers en bedrijven en op de gemeenten en waterschappen binnen Noord-Holland. Het ontwerp ‘1ste partiële herziening Omgevingsverordening NH2020’ ligt vanaf maandag 27 september tot en met maandag 8 november 2021 ter inzage. Een ieder kan in deze periode op het ontwerp reageren.

Al eerder gereageerd? Opnieuw reageren hoeft niet.
Alle ontvangen zienswijzen op de OV NH2022 die betrekking hebben op het uitgangspunt dat de RES’en leidend zijn voor wind op land worden gezien als een zienswijze op de partiële herziening van de OV NH2020. Indieners hoeven dus niet opnieuw te reageren. Alsnog reageren? Dat kan, lees hier meer over de ter inzage legging en om de stukken in te zien.
 
 
Lees meer
 
Start terinzagelegging wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2021
 
Het ontwerp ‘Wijziging werkingsgebieden Omgevingsverordening NH2020 ronde 2021’ ligt vanaf maandag 27 september tot en met maandag 8 november 2021 ter inzage. Een ieder kan in deze periode op het ontwerp reageren.

Bij het opstellen van de Omgevingsverordening NH2020 is intensief gekeken waar en waarom een werkingsgebied is gelegd op een gebied in onze provincie. De uitgangspunten van de werkingsgebieden staan niet ter discussie en daarmee de werkingsgebieden zelf ook niet. Door specifieke ontwikkelingen kan een werkingsgebied echter wel aan verandering onderhevig zijn. Wijzingen van een aantal werkingsgebieden liggen hierom ter inzage. Het betreft de volgende soort wijzigingen: technische wijzigingen ten aanzien van de begrenzing, situaties waar de uitgangspunten voor het begrenzen niet juist zijn toegepast en wijzigingen waar met de gemeente reeds overeenstemming over is bereikt. Lees hier meer over de ter inzage legging en om de stukken in te zien.
 
 
Lees meer
 
 
 
Colofon
 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van provincie Noord-Holland in het kader van de Omgevingsverordening.
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl