Onderzoek watersysteem | Voortgang PPLG | Gedeputeerde Rosan Kocken ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
                                                           
 
 
 
 
 
Header gebiedsproces Z-Kennemerland
 
Nieuwsbrief Zuid-Kennemerland
 
Zuid-Kennemerland: een bijzonder duingebied om te wonen, werken en recreëren. Maar om het te versterken en te behouden is actie nodig. Daarom bouwen we hier aan een duurzaam watersysteem, een goed toekomstperspectief voor ondernemers, gezonde natuur én aan ruimte voor recreatie. De provincie werkt daarvoor samen met inwoners, ondernemers, gemeenten en organisaties, zodat de generaties na ons ook kunnen genieten van het mooie Zuid-Kennemerland. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte.
 
     
Afbeelding schaduwrand
 
Samenwerken aan een duurzaam Zuid-Kennemerland
Tussen de flinke regenbuien door dit najaar kunnen we gelukkig ook genieten van ons mooie Zuid-Kennemerland. Ondertussen werken we samen aan een toekomstbestendige regio, met oog voor biodiversiteit, klimaatdoelen en duurzaam ondernemen.
Afgelopen zomer zijn we gestart met het hydrologische onderzoek: we hebben gegevens verzameld over het watersysteem in de binnenduinrand en kijken nu hoe we de informatie kunnen delen in het gebied. In deze nieuwsbrief leest u er meer over. 
Ook leggen we de laatste hand aan onze startnotitie. In de startnotitie beschrijven we hoe we onze samenwerking in het gebiedsproces vormgeven, wat onze hoofdopgaven zijn en hoe we alle belanghebbenden willen betrekken. De startnotitie wordt vastgesteld door de stuurgroep. Zoals u wellicht weet, is een gedeputeerde voorzitter van de stuurgroep. Door de provinciale verkiezingen in maart en het nieuw te vormen college, waren we in afwachting van ons nieuwe stuurgroeplid. Dat is gedeputeerde Rosan Kocken geworden. Begin januari zal de stuurgroep weer bijeenkomen en staat de startnotitie op de agenda. Zodra de startnotitie is vastgesteld, publiceren we deze op onze website

Ondertussen werken we ook aan de voorbereiding van een inventarisatie om de diverse opgaven, ambities, ideeën en wensen voor de binnenduinrand in kaart te brengen. Deze inventarisatie is onderdeel van het gebiedsproces, waarin we werken aan diverse opgaven en wettelijke taken zoals onder meer beschreven in de startnotitie en het Provinciaal Programma Landelijk Beleid (PPLG). Die inventarisatie willen we doen met inwoners, ondernemers, organisaties en bestuurders in het gebied. We kiezen voor een participatieve aanpak, omdat we tot betere plannen komen als alle belanghebbenden met ons mee kunnen denken. Zodra duidelijk is hoe u betrokken kunt zijn bij deze inventarisatie, informeren we u hierover. Ik kijk er naar uit om samen dit proces verder vorm te geven. 

Hartelijke groet,

Marijn Bos, procesmanager Zuid-Kennemerland | bereikbaar via:  natuurnetwerk.ZKL@noord-holland.nl
 
 
 
 
Gedeputeerde Rosan Kocken in stuurgroep Zuid-Kennemerland
 
"Ik geloof dat de wereld, duurzamer, gezonder en inclusiever kan. Met mijn werk bij de provincie wil ik daar aan bijdragen", aldus Rosan Kocken, portefeuillehouder klimaat, water, bodem en natuur en gedeputeerde voor het gebiedsproces Zuid-Kennemerland. Zij maakt deel uit van de stuurgroep van het gebiedsproces. 
Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten bestaat naast Rosan Kocken (GroenLinks) uit Jelle Beemsterboer (BBB), Esther Rommel (VVD) en Jeroen Olthof (PvdA). 
Rosan Kocken werkte ruim tien jaar als advocaat, waarvan het grootste deel in haar eigen strafrechtpraktijk in Haarlem. Sinds 2015 is zij als Statenlid van GroenLinks actief in de Noord-Hollandse provinciale politiek. 
 
 
Verlenging Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid
 
Gedeputeerde Staten hebben op 17 oktober een besluit genomen over de verlenging van het huidige Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid, dat tot 2024 geldig was. Het beheerplan is met zes jaar verlengd. De Wet natuurbescherming verplicht tot het maken van Natura 2000-beheerplannen. In een beheer-plan staat bijvoorbeeld welke maatregelen er genomen moeten worden om de natuurdoelen in het gebied te te bereiken en te behouden. Het beheerplan wordt elke zes jaar geëvalueerd, zo nodig geactualiseerd en vastgesteld door GS. In Kennemerland-Zuid is de evaluatie al wel uitgevoerd, maar vraagt de actualisatie en afstemming met alle betrokkenen meer tijd. Het is de bedoeling om dit ruim voor 2030 te doen.
 
 
 
Onderzoek naar het watersysteem in de binnenduinrand
 
Welke gegevens zijn er bekend over het watersysteem in de binnenduinrand? Dat was de vraag waarmee projectleider Hanneke van der Eijnden dit jaar het hydrologisch onderzoek startte. Onderzoeks- en adviesbureau TAUW voert het onderzoek uit. "Het is een flinke klus gebleken om bij verschillende partijen zoals waterschappen en terreinbeherende organisaties informatie op te halen over het watersysteem. Daar zijn we langer mee bezig geweest dan verwacht", licht Hanneke toe. 
Inmiddels worden de aanwezige gegevens geïnventariseerd en wordt gekeken hoe we de informatie met betrokkenen in het gebied kunnen laten aanvullen en/of toetsen. Hanneke: "Zodra dat duidelijk is, gaan we bijeenkomsten organiseren met onder andere beheerders van het waterschap en grondeigenaren/pachters."

Het hydrologisch onderzoek is een bouwsteen binnen het gebiedsproces: het is nodig om uiteindelijk keuzes te kunnen maken voor natuurontwikkeling, een duurzame waterhuishouding en landgebruik. Wilt u meer informatie over deze studie of uw kennis delen over de waterhuishouding op uw gronden, mail dan naar: natuurnetwerk.ZKL@noord-holland.nl.
 
 
 
Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied: het vervolg
 
Het PPLG ‘Buitengewoon Noord-Holland!’ is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied, dat 1 juli naar het Rijk is gestuurd. Onze startversie PPLG beschrijft de opgaven en doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich in de eerste plaats op biodiversiteit stikstof, water, bodem en klimaat. Hoe gaan we hier nu verder mee aan de slag? 

Bij het maken van de startversie heeft de provincie een inwonersraadpleging gehouden, om inwoners van Noord-Holland te betrekken bij de toekomst van het landelijk gebied. Deelnemers aan de inwonersraadpleging beantwoordden onder meer de vraag:
Waar moet de provincie vooral aandacht aan besteden bij het maken van keuzes?
Inwoners van de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden gaven de meeste punten aan:
  • zorgen voor een gezonde leefomgeving
  • zorgen dat de provincie geen problemen heeft door teveel water of droogte
  • verbeteren van de natuur
     
Alle resultaten van de inwonersraadpleging kunt u lezen in het eindrapport. Het is belangrijke informatie voor het verder uitwerken van het PPLG.

Eind september organiseerde de provincie een conferentie over het PPLG, onder het motto ‘Samen zetten we de toon’. Partners, belangenorganisaties en andere betrokkenen kwamen bij elkaar om te werken aan de toekomst van het landelijk gebied. 
In oktober heeft de provincie een eerste reactie gehad van het ministerie van LNV op ons PPLG 'Buitengewoon Noord-Holland'. Maar mede door het uitblijven van een Landbouwakkoord, de val van het kabinet en uitstel van een Transitiefonds, kunnen we ons PPLG nog niet definitief maken. Wel heeft de (demissionaire) minister toegezegd zich hard te maken voor de financiering van zogenaamde ‘koplopersprojecten’ in 2024. In afwachting van de ontwikkelingen bij het Rijk en de verkiezingen in november, werken we door aan de aanscherping van onze startversie PPLG en gaan we aan de slag met het bijbehorende uitvoeringsprogramma. 
 
 
Lees meer
 
 
Oproep: Toekomstversnellers gezocht!
 
Op de PPLG-conferentie in september werd het startschot gegeven voor de zoektocht naar zogenaamde 'Toekomstversnellers'. Met Toekomstversnellers Buitengewoon Noord-Holland willen we praktische en haalbare ideeën voor het landelijke gebied in onze provincie versnellen. Heeft u een goed idee voor het landelijk gebied dat bijdraagt aan één van de volgende thema’s: natuur, water en bodem, klimaat, landbouw, landschap & erfgoed of recreatie? Dien deze dan in via platform Groen Kapitaal en misschien wint u wel een financiële bijdrage, advies en coaching om uw idee een stap verder te brengen! 
 
  Naar Groen Kapitaal
 
 
 
 
 
Informatie en contact
 
Meer informatie over het gebiedsproces Zuid-Kennemerland vindt u op onze website. Volg ook de Facebookpagina Zuid-Kennemerland voor actualiteiten in de regio. Contact via mailadres: 
natuurnetwerk.zkl@noord-holland.nl
 
 
 
Volg ons op social media
 
 
 
www.noord-holland.nl